సాయి హారతి స్తోత్రం విన్న వారి జీవితంలో అద్బుతం జరుగుతుంది

షిర్డీ సాయిబాబాలో  వేరెవరు లో లేని  ఓ విశేష లక్షణం ఉంది. అది ఏమిటీ అంటే..

Read More

వింటే చాలు..మనమేంటో తెలిసిపోతుంది

మనస్సు,బుద్ధి, అహంకారము అనేవి ఏమీ నేను కాను. అలాగే చెవి,నాలుక,ముక్కు, నేత్ర

Read More

శివుడే స్వయంగా వచ్చి ఈ మురళి గానం వింటాడు

‘శివ శివా!’ అన్నంతనే మన సకల పాపాలను క్షణ మాత్రంలో  హరింపజేయగల మహిమాన

Read More

నా శివుడే నా శివుడే

హర-హర మహదేవ, రుద్రుడు, శివుడు, అంగీరాగురు, అంతకుడు, అండధరుడు, అంబరీషుడు, అకం

Read More

శివ భక్తులకు అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైనది... “శివ తాండవ స్త్రోత్రం”

శివ భక్తులకు అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైనది...   “శివ తాండవ స్త్రోత్రం”..

Read More

తేలిక భాష లో భగవద్గీత

శ్రీకృష్ణుడు మహాభారత యుద్ధసమయంలో పార్థుడికి కలిగిన రకరకాల సందేహాలను తీ

Read More