శ్రీ మహాగణపతి స్తోత్రం | Sri MahaGanapathi Stotram

యోగం యోగవిదాం విధూతవివిధవ్యాసంగశుద్ధాశయ ప్రాదుర్భూతసుధారసప్రసృమరధ

Read More

ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం | Runa Vimochana Ganesha Stotram

అస్య శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి స్తోత్ర మంత్రస్య | సదాశివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్

Read More

శ్రీ గణేశ పంచచామర స్తోత్రం | Sri Ganesha Panchachamara Stotram

నమో గణాధిపాయతే త్వయాజగద్వినిర్మితం నిజేచ్ఛయా చపాల్యతేఽధునావశే తవస్

Read More

శ్రీ ఏకదంత స్తోత్రం | Sri Ekadanta stotram

మదాసురం సుశాంతం వై దృష్ట్వా విష్ణుముఖాః సురాః | భృగ్వాదయశ్చ మునయ ఏకదంత

Read More

గణేశ స్తోత్రం | Ganesha Stotram | గణేష్ స్తోత్రం | Ganesh Stotram

శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణమ్ చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్

Read More