గణేశ స్తోత్రం | Ganesha Stotram | గణేష్ స్తోత్రం | Ganesh Stotram

శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణమ్ చతుర్భుజమ్ |
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ||
అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశమ్ |
అనేకదంతం భక్తానా-మేకదంత-ముపాస్మహే ||


Tags: ganesh, ganesh stotras, Ganesha Stotram, Ganesh Stotram