విశ్వనాధాష్టకం..శివ అనుగ్రహాన్ని ఇట్టే ఇచ్చే అద్బుతం

Updated: November 20, 2019 12:53:39 PM (IST)

Estimated Reading Time: 0 minutes, 6 seconds

విశ్వనాధాష్టకం..శివ అనుగ్రహాన్ని ఇట్టే ఇచ్చే అద్బుతం

వినండి..మీరూ పఠించటానికి ప్రయత్నించండి..ఆ శివుని అనంతమైన ఆశీస్సులు పొందండి..ఓం నమ శివాయ.

ఈ అష్టకాన్ని మీకు సభక్తితో సమర్పించినవారు: శివ టీవి స్వరపరిచి, పాడినవారు:ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు సాయి శ్రీకాంత్

కామెంట్స్